نرم کننده مو را دارای بار مثبت مینماید

مكانيزم عمل به اين صورت است كه پس از شامپو كردن، موها داراي بار منفي مي شوند و نرم کننده هاي موي سر داراي بار مثبت هستند بنابراين يكديگر را جذب و خنثي مي كنند. در اين حال مولكول هاي نرم کننده بر روي مو (و بيشتر در نقاط آسيب ديده) رسوب مي كنند و با خنثي شدن بارهاي الكتريكي، شارژ الكتريكي و پرواز مو نيز كاهش مي يابد. همچنين نرم كننده ها كمك مي كنند كه پوسته هاي كوتيكول مو كه در اثر شستشو بلند شده اند بر روي سطح مو بخوابند و اين، نه تنها شفافيت و براقيت مو را افزايش مي دهد بلكه اين تغيير در سطح مو سبب مي شود كه شادابي و رنگ مو توسعه يافته و بهتر شود.

5 افسانه نادرست در مورد کچلی

موهايي كه در اثر استفاده از نرم كننده صاف شده اند، كمتر گره مي خورند و يا اگر گره دارند راحت تر باز شده و بهتر شانه مي شوند و اين مهم، در هر دو مورد روي موي خيس و خشك ديده مي شود. موها نرمتر شده و قابليت نگهداري آن ها نيز راحت تر مي گردد. استفاده از نرم کننده ها براي موي خشك و رنگ شده، فر شده يا آسيب ديده بسيار ضروري است.