پیری زودرس، پیری، پوست شاداب، پوست سالم، پوست جوان